Referat fra generalforsamling i Aalborg Symfoniorkesters Venner

3. maj 2018
Generalforsamlingen fandt sted i symfoniorkesterets kantine i Musikkens Hus.
Der var ca. 30 fremmødte.

1. Valg af dirigent
Jørgen la Cour-Harbo blev valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for lovligt indkaldt.

2. Formandens beretning
Beretningen foreligger skriftligt, og refereres ikke her.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab
Kassereren, Jan B. Pedersen, gennemgik regnskabet. Regnskabet for foreningen for 2017 viste et underskud på 15.110 kr. Dette beror dog på, at der er overført 22.000 kr. til instrumentkontoen

Formuen er herefter pr. 31.12.2017 på i alt 26.005 kr. Indeståendet på instrumentkontoen er pr.31.12.2017 på i alt 56.509 kr.
Der er i årets løb indgået bidrag fra medlemmer på i alt 4.781kr. Regnskabet for 2017 blev herefter godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent for sæsonen 2017/18.
Kontingentet fastsættes uændret til 150 kr. for enkeltpersoner og 225 kr. for par, som vedtaget på generalforsamlingen i 2017

5. Valgt til bestyrelsen
Medlemmer:
Jan Mygind genvalgt for 3 år
Kim Topholm Andersen genvalgt for 3 år
Suppleanter:
Kirsten Lodberg genvalgt for 1 år
Inge Kristoffersen nyvalgt for 1 år

6. Valg af revisor og revisorsuppleant
Beierholm blev genvalgt som revisor og Erling Thomsen som revisorsuppleant

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer Ingen

8. Orientering fra musikchefen
Jan Kvistborg kunne fortsat fortælle om den enestående goodwill, orkesteret og koncertsalen har opnået, både i Danmark og internationalt. Dette har betydet, at orkesteret har været i stand til at engagere solister og dirigenter på et højt internationalt niveau. Dette kunne også dokumenteres ved en gennemgang af det netop offentliggjorte program for sæson 2018/19.

9. Eventuelt
Intet.

Generalforsamlingen blev herefter hævet, og en lækker buffet fra Musikkens Hus stod klar.


Bjarne Juel Nielsen (ref.)


Aalborg Symfoniorkesters Venner
Formandens beretning for 2017/18


Jeg plejer at starte min beretning med et tilbageblik på den forløbne sæson og kan endnu engang gentage mig selv, når jeg fortsat glæder mig over den fine udvikling, orkesteret har gennemgået, efter at vi har fået en af Europas bedste koncertsale.

Vi kan da også se tilbage på endnu en sæson med en perlerække af koncerter. Orkesteret har haft held til at få tilknyttet ikke bare to, men hele tre faste eller tilbagevendende gæstedirigenter. Officielt er det ”vores egen” Michael Schønwandt som første gæstedirigent og den fremragende tyske dirigent Hans Graf som 2. gæstedirigent. Michael Schønwandt husker jeg især for en fantastisk opførelse af Beethovens 9. ved jubilæumskoncerten, medens Hans Graf stod for ”den geografiske afdeling” med en koncert med ”Franske toner” i efteråret og ”Sydeuropæiske stemninger i efteråret.

Ud over de to officielle faste gæstedirigenter har orkesteret også etableret et – håber jeg – fast samarbejde med den unge, fremadstormende venezuelanske dirigent Rafael Payare, som har stået for opførelsen af to så krævende værker som Bruckners 1. og 2. symfoni, begge gange med fremragende resultat. Jeg er derfor meget glad for at se, at vi også næste år får lejlighed til at møde ham bl. a. i intet mindre end Mahlers 7.

Og så har vi jo – ud over aftenens koncert- hele to koncerter til gode med nogle af – i hvert fald mine – absolutte favoritter: Carmina Burana og Planeterne, så der er stadig noget at glæde sig til.

For to år siden, efter afslutningen af foreningens hidtil største projekt – indsamlingen til en koncertmesterviolin påbegyndte vi en ny indsamling, nemlig til en ny harpe. På generalforsamlingen i 2016 besluttede vi at overføre et beløb på 20.000 kr. fra foreningens konto til en nyoprettet instrumentkonto, og i året løb er der løbet ca. 10.000 kr. på i form af medlemsbidrag. Herudover har vi i bestyrelsen besluttet at overføre yderligere ca. 20.000 kr. I forbindelse med betalingen af kontingent for sæson 2017-18 er der løbet yderligere medlemsbidrag på. De er nu overført til instrumentkontoen, som nu er oppe på i alt 56.505 kr. Det glæder mig at se, at vi også med kontingentet for den kommende sæson modtager flere flotte bidrag fra vores medlemmer, men skulle nogen af deltagerne i generalforsamlingen have lyst til at bidrage yderligere, har jeg naturligvis medbragt vores lille sparebøsse.

Desværre har det forløbne år ikke budt på noget medlemsarrangement. Jeg havde en aftale med Vores solooboist Judith Blauw og hendes mand, Arco van Zon, som også er oboist, om at komme og fortælle lidt om dem selv og deres instrumenter. Desværre nåede jeg af forskellige grunde ikke at få det arrangeret, før Judith gik på barselsorlov. Hvis I ikke allerede har hørt det, kan jeg fortælle, at Judith den 8. januar fødte en lille pige, som hedder Claire

Vores hjemmeside bestyres fortsat af Lise Gam-Jensen, som stadig vedligeholder og udvikler den på bedste vis. Jeg opfordrer alle til at gå ind og kigge på den meget flotte hjemmeside, som kan findes på adressen www.asovenner.dk. Hjemmesiden kan også bruges, hvis man har en meddelelse til foreningen, f. eks. om adresseændring. Lise valgte sidste år har Lise at træde ud af bestyrelsen - for at få mere tid til familien – men hun har lovet at fortsætte med at passe hjemmesiden. Det skal hun have en stor tak for.

Vores medlemsblad Symfo-Nyt har som tidligere fortalt ligget stille, idet vores dygtige ”bladredaktør” Kirsten Borup af helbredsmæssig grunde har måttet opgive at fortsætte med det store arbejde med bladet. På sidste generalforsamling havde vi så den store glæde at får valgt et nyt bestyrelsesmedlem nemlig Anna la Cour-Harbo, som har påtaget sig den krævende opgave med bladet, med teknisk assistance af sin mand, Jørgen. Jeg vil rette stor tak til dem begge for det – ikke mindst efter at have set det flotte resultat i form af det første nummer, som udkom i november. Jeg kan fortælle, at forårsnummeret er lige på trapperne – efter generalforsamlingen.

Så mange var ordene, men vi hører meget gerne kommentarer og forslag.

Bjarne Juel Nielsen