Referat fra generalforsamling i Aalborg Symfoniorkesters Venner

Referat af generalforsamling den 4. april 2019 i foreningen Aalborg Symfoniorkesters Venner.
Generalforsamlingen fandt sted i Symfoniorkesterets kantine i Musikkens Hus

1. Valg af dirigent
Jørgen la Cour-Harbo blev valgt

2. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning. Beretningen kan læses nedenfor.
Beretningen blev godkendt.
Fra salen suppleredes med, at der nu er oprettet en afdeling af Goldschmidts Musikakademi i Aalborg. På initiativ af bl.a. vores tidligere bestyrelsesmedlem og fortsatte web-redaktør Lise Gam Jensen, som er leder af Aalborgafdelingen. Der blev opfordret til, at man støtter dette gode initiativ. Læs mere på
www.goldschmidtaalborg.dk.

3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.
Bestyrelsen vil overveje forslag fra et medlem om at udsende indbydelser på mail til de medlemmer, som har en mailadresse.

4. Fastsættelse af kontingent for 2020/21
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 150 for enkeltmedlemmer og på 225 for par blev vedtaget.

5. Valgt til bestyrelsen
Medlemmer:
Jan B. Pedersen blev genvalgt for 3 år
Kirsten Lodberg blev valgt som nyt medlem for 3 år i stedet for Kirsten Borup, som ikke ønskede genvalg.

Suppleanter:
Inge Kristoffersen blev genvalgt for 1 år
Lea Mogensen blev nyvalgt som suppleant for 1 år


6. valg af revisor og revisorsuppleant
Genvalg – og tak – til fa. Beierholm som revisor samt Erling Thomsen som suppleant.

7. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmer.

8. Orientering om Aalborg Symfoniorkester ved musikchef Jan Kvistborg
Harpeindsamlingen vækker glæde hos orkesteret – og ikke mindst hos harpenist Mette Nielsen.
Jan Kvistborg roste bladet Symfo-nyt, som læses med stor interesse og fornøjelse.
Orkesteret vokser både i kunnen, selvværd og ambitioner. Flere medlemmer har fået ”producentfunktioner”, som indebærer forskellige organisatoriske opgaver ved siden af de direkte musiske.
Arkivar Lars Olsen har valgt at gå på pension. Det aktualiserer at arkivfunktioner også yderligere moderniseres med udstrakt brug af datateknologi.
Det vides ikke hvornår der engageres en chefdirigent for orkesteret. Aktuelt er der ikke nogen bestemt i søgelyset.
Orkesteret fungerer bedst med dirigenter, som formår at tale til musikerne på en både klar og respektfuld måde.
Orkesteret har haft et samlet seminar bl.a. om ønsker til kommende dirigenter. Frem for en meget etableret dirigent foretrækkes en ung/yngre dirigent, som orkesteret kan ”vokse” sammen med.
Orkesteret har generelt en god indbyrdes kemi og en god kultur med at tale sammen.
Organiseringen omkring orkesteret har generelt til formål, at den enkelte musiker kan føle sig fri til at koncentrere sig om at musicere.
Det påvirker både dirigenter og musikerne psykisk hvis det praktiske ikke fungerer ordentligt. Når der både skal kunne høres tale og sang fra scenen, volder det fx særlige akustiske problemer. Her spiller tæpperne omkring scenen en stor rolle. Og det skal bare fungere med at de tæpper køres frem i rette tid, ellers går det mærkbart ud over energien i orkesteret.
Af kommende sæsons high-lights nævnte Jan Kvistborg:
Michael Schønwandt som åbner næste sæson med bl.a. Brahms´ første symfoni.
Schønwandt kommer også senere med bl.a. Mozarts serenade nr. ni (Posthorn-serenaden)

Den danske dirigent Thomas Søndergaard vil dirigere bl.a. Debussy og Ravel.
Hans Graf kommer med Grieg og Sibelius´ femte symfoni
Daniel Bjørnson prøves som ny dirigent i Tchaikovskys klaverkoncert nr. et + Rachmaninovs symfoniske danse + en egen komposition.
Leleux kommer med bl.a. Britten og med en nyskrevet obokoncert.
Der blev spurgt til orgelet.
Jan Kvistborg fortalte at orgelet er lidt af et ”smertensbarn”. Orkesteret vil gerne bruge det mere, men kendskabet til orgelmusik er ikke stort – heller ikke blandt musikere. Orkesteret vil søge inspiration hos en eller flere organister til at finde gode musikstykker, hvor orgelet kan blive brugt.
Et medlem spurgte om ”rundt om musikken” er blevet droppet? Jan Kvistborg oplyste, at det er det ikke. Det bliver genoptaget i næste sæson.

9. Eventuelt
Kirsten Borup er som nævnt ovenfor stoppet i bestyrelsen. Kirsten har været et meget aktivt medlem af bestyrelsen lige siden foreningens oprettelse, og har blandt andet gennem mange år lavet medlemsbladet Symfo-nyt næsten egenhændigt. Kirsten skal have en stor tak for sin indsats.

Ref.: Kim T. Andersen


Aalborg Symfoniorkesters Venner
Formandens beretning for 2018/19Jeg plejer at starte min beretning med et tilbageblik på den forløbne sæson og kan endnu engang gentage mig selv, når jeg fortsat glæder mig over den fine udvikling, orkesteret har gennemgået, efter at vi har fået en af Europas bedste koncertsale.

Vi kan da også se tilbage på endnu en sæson med en perlerække af koncerter. Orkesteret har fortsat tilknyttet to faste gæstedirigenter. Vores egen ”verdensstjerne” Michael Schønwandt som første gæstedirigent og den lige så fremragende tyske dirigent Hans Graf som 2. gæstedirigent. Michael Schønwandt stod som sædvanlig for åbningskoncerten med bl. a. en forrygende fremførelse af Berlioz’ Symphonie fantastique, medens Hans Graf især vil blive husket for sin ledelse af en helt fyldt tribune ved fælleskoncerten med Aarhus Symfoniorkester, hvor de to orkestre spillede nogle af det 20. århundredes mesterværker, bl. a. en forrygende udgave af Stravinskijs Sacre du printemps.

I øvrigt har sæsonen – til i hvert fald min store tilfredshed – i høj grad stået i Gustav Mahlers tegn. Den 13. december havde vi en sjælden lejlighed til at høre hans sangcyklus Des Knaben Wunderhorn med Henriette Bonde Hansen, og den 28. februar var det så hans måske allermest krævende symfoni nr. 7, hvor orkesteret yderligere løb ind i det problem, at dirigenten Rafael Payare måtte melde afbud. Heldigvis lykkedes det at få fat i den sydafrikansk-hollandske dirigent Conrad van Alphen, som leverede en flot præstation, ikke mindst i betragtning af det meget korte varsel og at han stod overfor et sammensat orkester, der ud over vores egne musikere omfattede musikerne fra Randers Kammerorkester og studerende fra Det Jyske Musikkonservatorium. Vi har stadig den 9. symfoni til gode med Michael Schønwandt ved afslutningskoncerten – og så fik vi jo også en lille bonus ved koncerten den 17. januar, hvor Hans Graf dirigerede det lille orkesterstykke Blumine, som oprindeligt var tænkt som langsom sats i den 1. symfoni.

Og så har vi jo – ud over aftenens koncert - hele 4 koncerter til gode. Ud over afslutningskoncerten med Mahlers 9., glæder jeg mig nok især til påskekoncerten den 17. april med Poulencs desværre sjældent opførte Stabat Mater og et af mine yndlingskorværker, Faurés Rekviem.

For er nu 3 år siden vi kunne afslutte foreningens hidtil største projekt med at overrække koncertmesterviolinen til Yana Deshkova. Vi har i den forløbne sæson haft lejlighed til at høre Yana spille på den, ikke bare fra hendes faste plads i orkesteret, men også hele to gange som solist, dels ved åbningskoncerten med en verdensklassefremførelse af Sjostakovitjs 1. violinkoncert og senest ved koncerten for en uge siden, hvor Jana igen lavede en flot præstation i Mozarts Sinfonia Concertante sammen med bratchisten Lawrence Power.

Efter indsamlingen til en koncertmesterviolin påbegyndte vi som bekendt en ny indsamling, nemlig til en ny harpe. Ved sidste års generalforsamling var vi oppe på 56.505 kr. og i forbindelse med betaling af kontingent for sæson 2018-19 løb der yderligere nogle flotte bidrag på. Vi besluttede i bestyrelse at runde op til 15.000 kr, så vi nu – efter yderligere medlemsbidrag – er oppe på 72.144 kr. Det glæder mig at se, at vi også med kontingentet for den kommende sæson modtager flere flotte bidrag fra vores medlemmer. Jeg har optalt disse til 3.500 kr. så vi når op på i alt 75.644 kr., men skulle nogen af deltagerne i generalforsamlingen have lyst til at bidrage yderligere, har jeg naturligvis medbragt vores lille sparebøsse.

Desværre har det forløbne år ikke budt på noget medlemsarrangement. Jeg havde en aftale med Vores solooboist Judith Blauw og hendes mand, Arco van Zon, som også er oboist, om at komme og fortælle lidt om dem selv og deres instrumenter. Sidste år glippede det på grund af Judiths barselsorlov, og i år var jeg for sent ude i forhold til Judiths og Arcos fyldte koncertkalendere. Jeg havde også et alternativ i tankerne, men den pågældende havde i mellemtiden fået orlov. Jeg er dog overbevist om, at det nok skal lykkes at få en aftale med Judith og Arco om et arrangement i efteråret.

Vores hjemmeside bestyres fortsat af Lise Gam-Jensen, som stadig vedligeholder og udvikler den på bedste vis. Jeg opfordrer alle til at gå ind og kigge på den meget flotte hjemmeside, som kan findes på adressen www.asovenner.dk. Hjemmesiden kan også bruges, hvis man har en meddelelse til foreningen, f. eks. om adresseændring. Lise har jo valgt at træde ud af bestyrelsen - for at få mere tid til familien – men hun har lovet at fortsætte med at passe hjemmesiden. Det skal hun have en stor tak for.

Vores medlemsblad Symfo-Nyt har som tidligere fortalt ligget stille, idet vores dygtige ”bladredaktør” Kirsten Borup af helbredsmæssig grunde måtte opgive at fortsætte med det store arbejde med bladet. Heldigvis fik vi jo så i 2017 et nyt bestyrelsesmedlem, nemlig Anna la Cour-Harbo, som har påtaget sig den krævende opgave med bladet, med teknisk assistance af sin mand, Jørgen. Jeg vil rette stor tak til dem begge for det. Vi har indtil videre fået tre flotte numre, og jeg ved, at Anna og Jørgen er i fuld gang med forårsnummeret, som vi kan glæde os til i maj.

Anna og Jørgen har også lavet en flot ny ”hvervefolder”, som vi vil lægge frem i Musikkens Hus ved passende lejligheder.

Ved sidste års generalforsamling blev der fremsat kritik af Musikkens Hus’ noget ufleksible praksis ved gentegning af abonnement. Nogle medlemmer havde ønsket at skifte plads eller at få en ekstra plads, men det havde ikke været muligt, med mindre man ville vente til billetterne kom i løssalg. Vi har fremført dette overfor orkesterets ledelse, som har viderebragt det til billetsalget, og der er nu fundet en løsning, så det bliver muligt at vælge en anden plads – og eventuelt en ekstra – i forbindelse med gentegning af abonnement, naturligvis forudsat at de ønskede pladser ikke er besat.

For at promovere foreningen har vi endvidere aftalt med orkesteret, at der – når der er plads ti det – medtages en lille ”annonce” i salsprogrammet med opfordring til at melde sig ind i foreningen. Man kunne se annoncen første gang i programmet til Mahlerkoncerten den 28. februar.

Så mange var ordene, men vi hører meget gerne kommentarer og forslag.

Bjarne Juel Nielsen